velayati.ir

تاریخ و نقش آن در وحدت و اقتدار ملی

تاریخ و نقش آن در وحدت و اقتدار ملی

واژة حاکمیت در فرهنگ­های سیاسی، «اقتدار عالی در یک کشور» معنا شده است. تجلیِ مشروعیتِ اعمالِ این اقتدار بر جامعه مسلماً تنها به یک سرزمین با مرزها و سرحدات مشخص محدود نمی‌شود.
۱
پربیننده ها