دکتر ولایتی در برنامه «شناسنامه»/11
دلیل انتقادات تند نسبت به عملکرد تیم مذاکره‌کننده قبلی/فیلم
دکتر ولایتی در برنامه «شناسنامه»/11