انقلاب اسلامی ایران، دنیا را از دو قطبی بودن خارج کرد/ فیلم