افراط و تفریط، از مشخصه های غرب در مسائل فکری است/ فیلم