دیداردکتر ولایتی با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین يکشنبه ۱۷ مرداد دیدار کرد.