دیدار دکتر ولایتی با رهبر شیعیان ترکیه

دکتر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با رهبر شیعیان ترکیه روز پنجشنبه ۱۴ مردادماه دیدار کرد و در زمینه روابط و همکاری های فیمابین تبادل نظر گردند