مراسم یادبود سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه علوم پزشکی
مراسم یادبود سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی  ۱۵ دیماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد