گزارش تصویری
سخنرانی دکتر ولایتی در اولین شورای دانشگاه آزاد اسلامی در دوره جدید