دیدار با اعضای شورای مرکزی تجمع عربی و اسلامی برای مقاومت