عکس/دکتر ولایتی در مراسم دهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی