ولایتی در سومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری/ عکس