دیدار معاون اجرایی رئیس دولت افغانستان با ولایتی/عکس